O spoločnosti

Marius Pedersen, a.s. so sídlom v Trenčíne je dcérskou spoločnosťou – A/S MARIUS PEDERSEN – najväčšej súkromnej dánskej spoločnosti v oblasti nakladania s odpadmi a na Slovensku sa etablovala ako profesionálna spoločnosť, ktorá poskytuje služby v oblasti odpadového hospodárstva, údržbe komunikácií a starostlivosti o zeleň.

Ako jedna z najväčších spoločností pôsobiacich na slovenskom trhu v oblasti odpadového hospodárstva, poskytuje komplexné služby v oblasti nakladania s odpadom. Jej činnosť sa sústreďuje na zákazníkov z komunálnej i podnikateľskej sféry, na priemyselné podniky i obchodné reťazce.

Hlavnými oblasťami, v ktorých sa spoločnosť úspešne presadila sú zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov, vrátane triedenia, lisovania a recyklácie druhotných surovín, ďalej v oblastiach prevádzkovania skládok odpadov, zhodnocovania biologických odpadov kompostovaním a zabezpečovania bežnej, zimnej údržby komunikácií a  starostlivosti o verejnú zeleň.  Prevádzkuje dvanásť skládok odpadov (z toho tri skládky aj na nebezpečné odpady) a päť dotrieďovacích stredísk.

Skupina Marius Pedersen vykonáva činnosti v oblasti poskytovania služieb pri nakladaní s odpadmi v nasledovných regiónoch Slovenska: Trenčín, Bratislava, Pezinok, Hlohovec, Nitra, Levice, Šamorín, Piešťany, Nové Mesto nad Váhom, Stará Turá, Nováky, Zvolen, Banská Bystrica, Veľký Krtíš, Vysoké Tatry, Kežmarok, Poprad, Košice, Sabinov a Vranov nad Topľou. V uvedených regiónoch aktívne vykonáva prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu, priemyselných a nebezpečných odpadov v úzkej spolupráci s viac ako 450 mestami a obcami, pričom zabezpečuje tieto služby pre takmer 1 000 000 obyvateľov a približne   4 000 podnikateľských subjektov.