BORINA EKOS

BORINA EKOS s.r.o.
Spoločnosť BORINA EKOS s.r.o. je dcérskou spoločnosťou Marius Pedersen, a.s. Spoločnosť je prevádzkovateľom skládky odpadov v Livinských Opatovciach. Prevádzka je zaradená podľa § 25 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch do triedy:

  • skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný
  • skládky odpadov na nebezpečný odpad

Zoznam činností

  • prevádzkovanie skládky odpadov
  • zber a zhodnocovanie stavebných odpadov
  • preprava nebezpečných odpadov
  • vývoz odpadov ramenovým nakladačom a ich zneškodňovanie skládkovaním
  • prepravu odpadu hákovým vozidlom zber nebezpečného odpadu a elektronického odpadu z obcí
  • cyklický zber TKO
  • zber a preprava druhotných surovín
  • prenájom kontajnerov

Zoznam odpadov povolených zneškodňovať na skládke odpadov v Livinských Opatovciach
Zoznam ostatných odpadov povolených zneškodňovať na skládke odpadov v Livinských Opatovciach
Zoznam nebezpečných odpadov povolených zneškodňovať na skládke odpadov v Livinských Opatovciach

Prevádzkové hodiny - skládka odpadov:
Pondelok7:00-15:30
Utorok7:00-15:30
Streda7:00-15:30
Štvrtok7:00-15:30
Piatok7:00-15:30

Kontakt:
BORINA EKOS s.r.o.
Skládka odpadov Livinské Opatovce
Livinské Opatovce č. 86, 956 32 Livinské Opatovce

Riaditeľ spoločnosti: Ing. Edita Vnučková, tel.: 0902 999 542
Vedúci skládky: Jozef Klačanský, tel.: 0903 704 121
Obchodný zástupca: Jozef Králik, tel.: 0902 999 407
Tel. skládka: 0903 790 419
e-mail: borina@mariuspedersen.sk