Tekovská ekologická

Tekovská ekologická s.r.o.

Spoločnosť Tekovská ekologická, s.r.o. bola založená 8.12.1995 a svoju činnosť zahájila 1.1.1996. Od roku 2003 patrí do skupiny Marius Pedersen. Spoločnosť Tekovská ekologická, s.r.o. poskytuje služby v oblasti zberu a zvozu komunálneho a priemyselného odpadu zberovými vozidlami od komunálnych i priemyselných zákazníkov. Hlavným predmetom podnikania je prevádzkovanie skládky odpadov na skládke v Novom Tekove, cestná nákladná doprava a podnikanie v oblasti prepravy, úpravy a separácie odpadov.
Regionálna skládka Tekovská ekologická v Novom Tekove zaujíma centrálnu funkciu pri kontrolovanom a systematickom zneškodňovaní odpadov z približne 50 000 domácností zo širokého okolia Levíc a Nitry. Spádovú oblasť predstavuje mesto Nitra a 15 ďalších obcí v jej okolí a tiež 22 obcí okresu Levice, odpad zo živností a priemyslu.
Skládka je zaradená podľa § 25 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch do triedy:

 • skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný
 • skládky odpadov na nebezpečný odpad

Zoznam činností

 • Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi – nebezpečnými, nie nebezpečnými
 • Zber a zvoz komunálnych a priemyselných odpadov
 • Preprava, úprava, separácia odpadov
 • Navrhovanie a realizácia systémov triedeného zberu domového odpadu a nebezpečných odpadov
 • Zneškodnenie odpadov skládkovaním
 • Čistenie lapačov tukov a odlučovačov ropných látok
 • Komplexné poradenstvo v oblasti odpadového hospodárstva
 • Odborné poradenstvo, administratívno – legislatívne služby v odpadovom hospodárstve
 • Prenájom strojov a zariadení
 • Vnútroštátna nákladná cestná doprava

Zoznam odpadov povolených zneškodňovať na skládke odpadov v Novom Tekove
Zoznam ostatných odpadov povolených zneškodňovať na skládke odpadov v Novom Tekove
Zoznam nebezpečných odpadov povolených zneškodňovať na skládke odpadov v Novom Tekove

Prevádzkové hodiny - skládka odpadov:
Pondelok7:00-15:30
Utorok7:00-15:30
Streda7:00-15:30
Štvrtok7:00-15:30
Piatok7:00-15:30

Kontakt

Tekovská ekologická s.r.o.
Nový Tekov č.133, 935 33 Nový Tekov
Tel.: 036 6387 230 Fax.: 036 6387 219
Tel.: 0902 947 833
e-mail: tekov@mariuspedersen.sk