Komplex – odpadová spoločnosť

Komplex – odpadová spoločnosť, s.r.o., Pusté Sady

Komplex – odpadová spoločnosť, s.r.o. pôsobí na slovenskom trhu od roku 1994. Spoločníkov spoločnosti tvoria Komplex, záujmové združenie obcí a Marius Pedersen, a.s. Medzi základné ciele našej spoločnosti patrí vhodné riešenie problémov svojich partnerov v oblasti nakladania s odpadmi a zároveň skvalitnenie životného prostredia v regióne, v ktorom pôsobí.

Do činnosti spoločnosti patria predovšetkým:

  • prevádzkovanie skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný
  • preprava odpadov veľkoobjemovými kontajnermi (5, 7, 10, 12 m³)
  • zber komunálneho odpadu zo 110, 120, 240 a 1100 l nádob
  • zber a zvoz separovaných zložiek komunálneho odpadu – sklo, plasty, papier
  • prenájom veľkokapacitných kontajnerov, 1100 l nádob na sklo
  • štiepenie drevnej hmoty
  • zimná údržba ciest
  • kosenie zelene

Zoznam odpadov povolených zneškodňovať na skládke odpadov Pusté Sady
Zoznam odpadov povolených zneškodňovat na skládke odpadov Pusté Sady

Prevádzkové hodiny – skládka odpadov:
Pondelok7:30-16:00
Utorok7:30-16:00
Streda7:30-16:00
Štvrtok7:30-16:00
Piatok7:30-16:00

Kontakt:
KOMPLEX – odpadová spoločnosť, s.r.o.
Skládka Pusté Sady
č. 131, P. O. Box B/19, 925 54 Pusté Sady
Poštová adresa: P.O.Box B/19, 926 01 Sereď
Tel. dispečing: 031 786 12 30, Fax.: 031 786 12 44
Tel. vedúci skládky a dopravy: 0917 272 288
e-mail: komplex@mariuspedersen.sk