Komplexné služby

Skupina Marius Pedersen ponúka komplexné služby v oblasti nakladania  s odpadmi:

 • zber, preprava, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie všetkých druhov odpadov (okrem výbušnín a rádioaktívneho odpadu)
 • triedenie, lisovanie a recyklácia druhotných surovín
 • zneškodňovanie odpadov skládkovaním
 • uzatváranie a rekultivácia skládok odpadov
 • zhodnocovanie bio-odpadov kompostovaním
 • outsourcing odpadového hospodárstva pre mestá, obce a podnikateľské subjekty
 • navrhovanie, výstavba a prevádzkovanie zariadení na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie  odpadov
 • vypracovanie štúdií nakladania s odpadmi, navrhovanie a realizácia systémov triedeného zberu odpadov
 • umývanie nádob na odpad mobilnou umývačkou nádob a dezinfekcia nádob
 • riešenie starých ekologických záťaží 

Okrem služieb v oblasti odpadového hospodárstva vykonáva aj:

 • bežnú a zimnú údržbu pozemných komunikácií
 • stavebnú údržbu komunikácií, chodníkov a parkovísk
 • starostlivosť o verejnú zeleň
 • termické čistenie a odlakovanie kovových materiálov
 • outsourcing údržby pozemných komunikácií a starostlivosti o zeleň pre mestá, obce a podnikateľské subjekty