Nebezpečné odpady

Spoločnosť Marius Pedersen zabezpečuje služby v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom. Služby pokrývajú celé spektrum nakladania s nebezpečnými odpadmi s výnimkou rádioaktívnych odpadov a výbušnín. Jedná sa o zber odpadov od pôvodcov, prepravu, skladovanie, úpravy a konečné zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov.

So všetkými nebezpečnými odpadmi nakladáme  v plnom súlade s platnou legislatívou vrátane Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpečných vecí cestnou dopravou – Dohoda ADR.
Vzhľadom k vykonávanej činnosti súvisiacej s prepravou nebezpečných vecí cestnou dopravou, spoločnosť Marius Pedersen dodržiava požiadavky Dohody ADR v zmysle, ktorej zabezpečuje:

  • funkciu bezpečnostného poradcu pre ADR
  • personálne vyškolenie osôb zainteresovaných do manipulácie a prepravy
    nebezpečných vecí
  • vedie a uchováva potrebnú dokumentáciu
  • označuje vozidlá a kontajnery s obsahom nebezpečných vecí predpísaným spôsobom