Separovaný zber odpadov

Triedený zber odpadov je jednou z podstatných opôr moderného integrovaného odpadového hospodárstva, lebo iba týmto spôsobom sa môže dosiahnuť efektívne zníženie množstva komunálneho odpadu až o 40-60 % a jeho odbremenenie od nebezpečných odpadov.

Prečo separovať odpad:

  • výrazne sa znižuje množstvo komunálneho odpadu ukladaného na skládku
  • znižujú sa náklady na odvoz a uloženie netriedeného odpadu na skládku
  • šetria sa suroviny, ktoré môžu byť ďalej využité
  • prispieva sa tak k čistejšiemu životnému prostrediu

Čo patrí a nepatrí do separovaného zberu:  

Skupina Marius Pedersen vytvára a prevádzkuje pre svojich zákazníkov zo samosprávnej aj komerčnej sféry systémy pre využitie druhotných surovín obsiahnutých v odpadoch.

Druhotné suroviny sú v našich zariadeniach triedené na triediacich linkách a spracovávané v lisovacích zariadeniach, hlavne v kontinuálnych kanálových lisoch a expedované do recyklačných zariadení ako sú papierne, sklárne a k spracovateľom plastov.