Zber a preprava odpadov

Zber a preprava tuhých odpadov

Na zber a prepravu tuhých odpadov sa v rámci skupiny Marius Pedersen využívajú systémy zberu odpadov prostredníctvom zberných nádob, PE vriec, mobilných klietok, veľkoobjemových kontajnerov, hákových naťahovacích kontajnerov. Doplnkom kontajnerového systému odvozu odpadu sú lisovacie kontajnery a to so stacionárnym lisom alebo s lisom integrovaným do kontajnera.
Pri zbere a preprave odpadov využívame logistické riešenia prepravy na väčšie vzdialenosti pomocou prekládkových staníc napr. v Nitre (Nitrianske komunálne služby, s.r.o.), v Novom Meste nad Váhom (Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o.), vo Zvolene (prevádzka Marius Pedersen, a.s.), v Sebedraží (prevádzka Marius Pedersen, a.s.) a v Bratislave (prevádzka Marius Pedersen, a.s.).
PrP č. 1

Zber a preprava tekutých odpadov

Na zber a prepravu tekutých odpadov sa používajú cisterny, resp. na podvozkoch umiestnené sacie cisternové nadstavby, určené na podtlakové sanie a  tlakové vyprázdňovanie určených látok. V praxi  sa najčastejšie odstraňujú obsahy lapačov tukov ale aj vody s obsahom voľných ropných látok, ktoré  sa odsávajú z odlučovačov ropných látok. Vody s obsahom ropných látok pochádzajú zväčša z komunikácií, spevnených parkovacích a odstavných plôch, manipulačných plôch, garáží, autoopravovní, umývacích rámp a pod.