Zneškodňovanie odpadov na skládkach

Skupina Marius Pedersen prevádzkuje dvanásť skládok odpadov. Uvedené skládky odpadov sú vlastnené a prevádzkované samostatnými spoločnosťami, pričom akcionárov predstavujú jednotlivé mestá a Marius Pedersen, a.s. Všetky skládky sú určené pre nie nebezpečný odpad (Zvolenská Slatina, Banská Bystrica – Šalková, Ražňany, Luštek, Bzenica – Uhlisko, Kostolné, Rakovice, Pusté Sady, Veľký Krtíš) a skládky v Livinských Opatovciach, Novom Tekove a Žakovciach slúžia aj na zneškodňovanie nebezpečného odpadu.