Ochrana osobných údajov

Plne si uvedomujeme dôležitosť ochrany osobných údajov a súkromie našich zákazníkov a zmluvných partnerov. Pri spracovaní osobných údajov preto postupujeme vždy tak, aby sme:

a) spracovávali aktuálne a presné údaje, a to iba v rozsahu nutnom pre naplnenie účelu spracovania;

b) spracovávali osobné údaje iba po nevyhnutne dlhú dobu pre naplnenie účelu spracovania;

c) maximálne zabezpečili Vaše osobné údaje, a to najmä prijatím vhodných opatrení, ktoré Vaše osobné údaje ochránia pred akýmkoľvek neoprávneným prístupom;

d) v čo najväčšej miere zachovali Vaše súkromie, preto vždy riadne posudzujeme, či určité spracovanie je nevyhnutné, a či neprimerane nezasahuje do Vašich práv a slobôd.

Informácie pre dotknutú osobu/zákonného zástupcu dotknutej osoby

v zmysle článku 13 ods. 1 a 2 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len Nariadenie EÚ)

Spoločnosť Marius Pedersen, a.s. je riadiacou spoločnosťou ďalších dcérskych spoločností na území Slovenskej republiky, ktoré tvoria podnikateľské zoskupenie (ďalej len „Skupina MPG“).

Prevádzkovateľom osobných údajov je vždy jednotlivá spoločnosť Skupiny MPG, ako je definované nižšie, ktorej osobné údaje sú poskytované alebo ktorá ich získava. Prevádzkovateľ osobné údaje zhromažďuje, disponuje nimi a nesie zodpovednosť za ich riadne a zákonné spracovanie.

Spoločnosť Marius Pedersen, a.s. v rámci Skupiny MPG vystupuje ako riadiaci/materský podnik, ktorý má dominantný vplyv na ostatné podniky Skupiny MPG z dôvodu, že ich vlastní alebo má v nich majetkovú účasť, z toho titulu určuje pravidlá ochrany osobných údajov a kontroluje ich spracúvanie.

Skupina MPG

Marius Pedersen, a.s. /riadiaci podnik/, Opatovská 1735, 911 01 Trenčín, IČO: 34 115 901
Waste transport, a.s., Kukuričná 8, 831 03 Bratislava, IČO: 36 046 221
Spoločnosť Stredné Považie a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín, IČO: 34 119 647
Spoločnosť Pohronie a.s., Lieskovecká cesta 15, 960 01 Lieskovec, IČO: 36 004 472
Spoločnosť Šariš, a.s., Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov, IČO: 31 720 463
Bzenex BMP, s.r.o., Bzenica č.344, 966 01 Bzenica, IČO: 36 776 459
Tekovská ekologická, s.r.o., č. 133 Nový Tekov, 935 33 Nový Tekov, IČO: 34 131 451
Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o., Žakovce, 189 Žakovce, 059 73 Žakovce, IČO: 36 450 332
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o., 390 Kostolné, 916 13 Kostolné, IČO: 34 133 861
BORINA EKOS s.r.o., 86 Livinské Opatovce, 956 32 Livinské Opatovce, IČO: 36 300 225
KANAL M.P.S. s.r.o., Šamorínska 39, 903 01 Senec, IČO: 35710357

Zodpovedná osoba pre všetky spoločnosti v Skupine MPG:
Kontakt na zodpovednú osobu: zodpovednaosoba@mariuspedersen.sk

Účel spracúvania osobných údajov a oprávnený záujem, ak je právnym základom pre daný účel spracúvania

 • Účtovná agenda, spracovanie účtovných dokladov
  Zákon 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
  Zákon 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov a súvisiacich predpisov
 • Súdne spory a priestupkové konania
  Zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok v znp.
  Zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok v znp.
  Zákon 372/1990 Zb. o priestupkoch
  Zákon č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok v znp.
 • Monitorovanie priestorov kamerovým systémom
  Bezpečnosť, ochrana majetku a zdravia, odhaľovanie kriminality
 • Vybavovanie podnetov o protispoločenskej činnosti
  Zákon č. 54/2019 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti
 • Kniha návštev
  Evidovanie vstupov do priestorov, bezpečnosť a ochrana majetku a zdravia
 • Prevádzkovanie zberných dvorov a skládok odpadov
  Evidencia príjmu odpadov od fyzických osôb a prevádzkovanie podľa zákona č. 79/2015 Z.z. v znp. o odpadoch a všeobecne záväzného nariadenia /VZN/ obce
 • Zmluvy a objednávky od fyzických osôb
  Poskytovanie služieb zákazníkom v rámci zmluvných vzťahov
 • Zmluvy s dodávateľmi prác a služieb
  Plnenie povinností zo zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a zákona o BOZP
 • Uchádzači o zamestnanie
  Evidencia osobných údajov v databáze uchádzačov na základe súhlasu dotknutej osoby
 • Reklamácie
  V rámci zmluvných vzťahov
 • Podnety od fyzických osôb
  Zabezpečenie skvalitnenia výkonu služieb na základe súhlasu dotknutých osôb /dotazník spokojnosti web stránka www.mariuspedersen.sk /
 • Správa doručenej a odoslanej pošty
  Zákon č. 395/2002 Z.z. v znp. o archívoch a registratúrach
 • Marketingové činnosti
  Vykonávanie činností so súhlasom dotknutej osoby

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

Osobné údaje sú poskytované výlučne v rámci plnenia povinností v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä orgánom verejnej a štátnej správy, orgánom činným v trestnom konaní, súdom, iným orgánom verejnej moci, auditorom vykonávajúcim audit zo zákona alebo sprostredkovateľom v rámci zmluvných vzťahov, servisných služieb, resp. dodávateľovi súkromných bezpečnostných služieb pri monitorovaní priestorov a evidovaní vstupov do priestorov.
Osobné údaje sa poskytujú aj riadiacej spoločnosti Marius Pedersen, a.s., a to z titulu oprávneného záujmu pre účely riadenia a kontroly vnútorných administratívnych procesov v rámci Skupiny MPG.
Osobné údaje sú poskytované len v nevyhnutnom rozsahu na dosiahnutie účelu.

Prenos údajov do tretích krajín:
Neuskutočňuje sa prenos do tretích krajín ani sa o takomto prenose neuvažuje.

Doba uchovávania osobných údajov:
Osobné údaje sa uchovávajú po dobu trvania účelu, podľa osobitných predpisov a v súlade s registratúrnym plánom v rámci zákona č. 395/2002 Z.z. v znp. o archívoch a registratúrach, po dobu udelenia v súhlase, resp. po dobu premlčacích lehôt.
Záznamy z kamerových systémov sa likvidujú nestavením cyklu časovej slučky záznamu na dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu spracovania, najdlhšie však na dobu 30 dní.

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania, služby informačnej služby
Spracúvanie osobných údajov založené na automatizovanom rozhodovaní vrátane profilovania sa nevykonáva ani sa neposkytujú služby informačnej spoločnosti podľa čl. 8 ods. 1 GDPR a §15 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov.

Dotknutá osoba má v zmysle Nariadenia EÚ právo na:

 • prístup k osobným údajom (článok 15), (prístup nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb)
 • opravu a doplnenie osobných údajov (článok 16),
 • výmaz osobných údajov – právo na zabudnutie (článok 17),
  • zverejnené OU,
  • nepotrebné OU,
  • nezákonne spracúvané OU,
  • OU spracúvané na účely priameho marketingu,
  • OU po odvolaní súhlasu na spracovanie, ak neexistuje iný právny základ spracúvania,
  • toto právo sa neuplatňuje pri údajoch spracúvaných:
   • pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
   • spracúvaných na účel archivácie, vedecký/štatistický účel, historický výskum, na uplatnenie práva na slobodu prejavu a práva na informácie, na preukazovanie a uplatňovanie právnych nárokov,
 • obmedzenie spracúvania osobných údajov (článok 18),
  • počas opravy nesprávnych údajov,
  • počas overenia, či pri spracúvaní pri výkone verejnej moci alebo na základe oprávnených záujmov prevádzkovateľa neprevažujú záujmy dotknutej osoby,
  • ak dotknutá osoba namieta výmaz údajov a požaduje ho nahradiť obmedzením spracúvania,
  • ak prevádzkovateľ údaje už nepotrebuje a potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku,
 • prenosnosť osobných údajov spracúvaných automatizovanými prostriedkami (článok 20)
  • pri spracúvaní údajov na základe súhlasu dotknutej osoby alebo zmluvy medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou,
  • toto právo sa neuplatňuje pri údajoch spracúvaných pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
 • namietanie spracúvania osobných údajov (článok 21),
  • pri spracúvaní pre potreby verejného záujmu,
  • výkonu verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
  • oprávnených záujmov prevádzkovateľa – ak prevádzkovateľ bude pokračovať v spracúvaní, poskytne odôvodnenie,
  • pri spracúvaní na účely priameho marketingu – prevádzkovateľ ihneď pozastaví spracúvanie.

Toto právo môže dotknutá osoba uplatniť u prevádzkovateľa prostredníctvom žiadosti: TU

Prevádzkovateľ môže obmedziť rozsah práv dotknutej osoby v zmysle článku 23 Nariadenia EÚ, ak je takéto obmedzenie ustanovené s cieľom zaistiť najmä ochranu práv dotknutej osoby alebo iných osôb a uplatnenie vymáhania občianskoprávnych nárokov.

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, Bratislava podľa článku 13, ods. 2, písm. d) Nariadenia EÚ.

Toto informačné memorandum je platné od 25.5.2018 /posledná aktualizácia 15.9.2021/