Politika spoločnosti

Politika_skupiny_MP_rev.2_2019_podpisana-1

Vízia

Prostredníctvom našich spokojných zákazníkov, odberateľov, zamestnancov a investorov, chceme byť úspešnou firmou a lídrom v oblasti životného prostredia,
a tak prispievať k zlepšovaniu kvality Vášho života.

Poslanie

Prispievame k naplneniu Vašich predstáv o kvalitnom životnom prostredí poskytovaním komplexných služieb:

 • v oblasti Odpadového Hospodárstva (zber, zvoz, triedenie, zhodnocovanie odpadov a zneškodňovanie odpadov skládkovaním)
 • v oblasti Údržby (bežnej i zimnej) a Čistenia pozemných komunikácií
 • v oblasti starostlivosti a údržby o zeleň

Politika IMS

Pri našich aktivitách dodržiavame nasledovné zásady:

 1. Otvorenosť a individuálny prístup voči zákazníkovi, dodávateľom, odberateľom a ostatným zainteresovaným stranám
 2. Neustále zlepšovanie efektívnosti integrovaného systému manažérstva
 3. Zameranie sa na prevenciu znečistenia životného prostredia, zvyšovanie kvality poskytovaných služieb a prevenciu ochorenia a poškodenia zdravia, a neustále zlepšovanie manažérstva BOZP a jeho výkonnosti
 4. Sústavné odstraňovanie vzniknutých a identifikovaných nebezpečenstiev a znižovanie rizík v oblasti BOZP
 5. Plnenie  právnych a iných požiadaviek je  pre nás samozrejmosťou
 6. Dodržiavanie environmentálnych pravidiel a kvality služieb – produktov vyžadujeme aj od svojich dodávateľov a partnerov
 7. Odborným vzdelávaním našich zamestnancov sústavne zvyšujeme ich kvalifikáciu a environmentálne povedomie
 8. Vytváranie takých pracovných podmienok, aby bolo minimalizované ohrozenie osôb, vyplývajúce z identifikovaných nebezpečenstiev

Našu  firemnú Víziu, Poslanie a Politiku napĺňame prostredníctvom stanovených Cieľov (dlhodobých i krátkodobých), ktoré pravidelne vyhodnocujeme, a tým zabezpečujeme sústavné zlepšovanie kvality, environmentálneho správania sa a bezpečnosti práce v celej skupine Marius Pedersen.

V Trenčíne, dňa 6.12.2019

Ing. Oliver Šujan
Generálny riaditeľ Marius Pedersen