Etický kódex spoločnosti

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Od 1. Januára 2015 nadobudol účinnosť zákon č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

Zákon vymedzuje predmet úpravy, ktorým je vytvorenie právnych a inštitucionálnych podmienok na ochranu fyzickej osoby, ktorá prispela k odhaleniu protispoločenskej činnosti. Okrem toho Zákon upravuje povinnosti zamestnávateľov pri prijímaní podaní o protispoločenskej činnosti a ochranu zamestnancov, ak by boli v súvislosti s oznámením týchto podaní postihovaní.

Podľa tohto Zákona zamestnávateľ, ktorý zamestnáva najmenej 50 zamestnancov je povinný vytvoriť vnútorný systém vybavovania podnetov a určiť zodpovednú osobu, resp. osobitnú organizačnú zložku, na ktorú sa bude možné obrátiť s podnetmi. Označenie zodpovednej osoby a spôsoby podávania podnetov musia byť zverejnené a pre všetkých zamestnancov prístupné obvyklým a bežne dostupným spôsobom s tým, že aspoň jeden spôsob podávania podnetov musí byť prístupný 24 hodín denne.

Marius Pedersen, a.s. splnil tieto povinnosti a úlohy oboznámením všetkých zamestnancov s požadovanými informáciami prostredníctvom interného dokumentu a jeho zverejnením na intranetovej stránke a súčasne písomne na mieste (v sídle jednotlivých pobočiek spoločnosti) dostupnom všetkým zamestnancom.

Určenou zodpovednou osobou je Ing. Katarína Machálková vykonávajúca u zamestnávateľa pozíciu personálneho manažéra a pre oblasť vybavovania podnetov podľa Zákona je priamo podriadená štatutárnemu orgánu tzn. Predstavenstvu a riadi sa jeho pokynmi.

Podnety zodpovednej osobe sa môžu podávať:

  • ústne  (osobne alebo telefonicky),
  • elektronickou poštou prístupnou 24 hodín denne na adresu: machalkova.k@mariuspedersen.sk,
  • písomne priamo do rúk zodpovednej osobe,
  • písomne na adresu: Ing. Katarína Machálková, Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín, na obálke vyznačiť „Oznámenie podľa zákona č.307/2014 Z.z. – NEOTVÁRAŤ

Etický kódex spoločnosti 2017 stiahnete tu.