Compliance program

Compliance program Marius Pedersen, a.s.

Skupina Marius Pedersen vytvára hodnoty svojím vysokým etickým štandardom, ktoré uplatňuje pri tvorbe vzťahov založených na dôvere so zamestnancami, majiteľmi, obchodnými partnermi a inštitúciami.
Kľúčové zásady a hodnoty opisujú a tvoria základy rozvoja skupiny Marius Pedersen. Spoločná misia, ašpirácie, prísľuby a hodnoty:

  • Vytváranie hodnôt (sústreďujeme sa na ziskovosť, vytvárame hodnotu pre našich zákazníkov, sme pripravení na zmenu);
  • Zodpovednosť (vytvárame priestor pre iniciatívu a zdieľanie vedomostí, sme zodpovední za naše konanie, k slobode pristupujeme zodpovedne);
  • Dôveryhodnosť (preukazujeme si navzájom dôveru a vzájomný rešpekt, dodržiavame naše prísľuby, voči našim zákazníkom a kolegom konáme zodpovedne a angažovane).

SKUPINU MARIUS PEDERSEN SLOVENSKO tvorí
riadiaci podnik – spoločnosť
Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín, IČO:34 115 901,
a
ním riadené podniky – spoločnosti
Waste transport, a.s., Kukuričná 8, 831 03 Bratislava, IČO: 36 046 221
Spoločnosť Stredné Považie a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín, IČO: 34 119 647
Spoločnosť Pohronie a.s., Lieskovská cesta 15, 960 01 Lieskovec, IČO: 36 004 472
Spoločnosť Šariš, a.s., Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov, IČO: 31 720 463
Bzenex BMP, s.r.o., Bzenica č. 344, 966 01 Bzenica, IČO: 36 776 459
Tekovská ekologická, s.r.o., Nový Tekov č. 133, 935 33 Nový Tekov, IČO: 34 131 451
Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o., Žakovce, Žakovce č. 189, 059 73 Žakovce, IČO: 36 450 332
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o., Kostolné č. 390, 916 13 Kostolné, IČO: 34 133 861
BORINA EKOS s.r.o., Livinské Opatovce č. 86, 956 32 Livinské Opatovce, IČO: 36 300 225
KANAL M.P.S. s.r.o., Šamorínska 39, 903 01 Senec, IČO: 35 710 357
ICEKO-ONYX, s.r.o., Mičinská 35, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 031 488
PETMAS spol. s r.o., Viničnianska cesta 5973/25, 902 01 Pezinok, IČO: 30 840 678
KRTKO PROFÍK s.r.o., Žirany 474, 951 74 Žirany, IČO: 35 893 184
Žumpár s.r.o., Šamorínska 39, 903 01 Senec, IČO: 48 333 981
LAPAČ TUKOV s.r.o., Šamorínska 39, 903 01 Senec, IČO: 35 905 930

Pri našich obchodných činnostiach dodržiavame všetky platné právne predpisy, konáme eticky, spoločensky zodpovedne a trvalo udržateľné. Kompetentne vedieme a riadime našu spoločnosť a rešpektujeme medzinárodne uznané ľudské práva.

Podniky Skupiny Marius Pedersen Slovensko /Ďalej len Skupina/ sa dohodli, že prezentovanie spoločností Skupiny bude prostredníctvom spoločnej internetovej stránky, ktorú bude spravovať riadiaci podnik.

Dokumentácia COMPLIANCE PROGRAM

Základné dokumenty programu:

KÓDEX SPRÁVANIA PRE SKUPINUtu
PROTIKORUPČNÉ USMERNENIA
USMERNENIA PRE OBLASŤ PRÁVA HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE
POLITIKA OZNAMOVANIA PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI

Súčasťou týchto dokumentov sú prílohy: Dotazník o primeranosti pracovných nákladov, Dotazník o prijímaní pohostenia, Dotazník o poskytovaní pohostenia, Dotazník o prijímaní darov, Dotazník o poskytovaní darov , Dotazník o príspevkoch, Dotazník o due diligence externého partnera, Dotazník o prijímaní vedúcich zamestnancov, Oznámenie o spracovaní osobných údajov uchádzača o vedúcu pozíciu v Marius Pedersen, Oznámenie o spracovaní osobných údajov zamestnanca Marius Pedersen, Vyhlásenie o dodržaní kódexu správania.
Riadiaci podnik zverejní a poskytne riadeným podnikom dokumentáciu prostredníctvom spoločného intranetu, v tlačenej podobe, príp. elektronickou formou. Zároveň sa zaväzuje, že bude poskytovať metodické usmernenia k týmto dokumentom prostredníctvom svojich zamestnancov a bude im oznamovať všetky zmeny a aktualizácie.
Dokument sa stáva platným interným riadiacim dokumentom každého riadeného podniku záväzným pre jeho zamestnancov.
Riadiaci podnik sa zaväzuje, že zabezpečí implementáciu základných dokumentov COMPLIANCE PROGRAMU podľa potreby do všetkých riadených dokumentov, vrátane ich aktualizácie a zmien oprávnenými zamestnancami riadiaceho podniku.
Implementáciou sa rozumie oznámenie o prevzatých dokumentoch zamestnancom riadených podnikov a ich preškolenie, kontrola dodržiavania dokumentov a vypracovanie návrhu opatrení na odstránenie nedostatkov, zistených pri kontrole.

Za správu, implementáciu a vykonávanie kódexu správania skupiny Marius Pedersen, súvisiacich usmernení a iných riadiacich dokumentov zodpovedá miestny compliance officer /LCO/ – Ing. Vladimíra Lobotková, mail: lco@mariuspedersen.sk

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Od 1. marca 2019 nadobudol účinnosť zákon č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“), ktorý bol zosúladený s vnútorným predpisom spoločnosti od 1.10.2019.

Zákon vymedzuje predmet úpravy, ktorým je vytvorenie právnych a inštitucionálnych podmienok na ochranu fyzickej osoby, ktorá prispela k odhaleniu protispoločenskej činnosti. Okrem toho Zákon upravuje povinnosti zamestnávateľov pri prijímaní a preverovaní oznámení o protispoločenskej činnosti a ochranu zamestnancov, ak by boli v súvislosti s oznámením postihovaní.

Skupina Marius Pedersen má proaktívny postoj a prístup k oznamovaniu protispoločenskej činnosti. Náš príslušný program je v súlade so všeobecným nariadením EÚ o ochrane údajov (ďalej aj “GDPR”) ako aj so všetkými platnými vnútroštátnymi právnymi predpismi. Tento program preto poskytuje ochranu subjektom, ktoré v dobrej viere oznamujú protispoločenskú činnosť a podporuje interné oznamovanie akýchkoľvek obáv v rámci skupiny Marius Pedersen a tým nám umožňuje reagovať na podozrenie z pochybenia.

Táto politika oznamovania protispoločenskej činnosti bola vypracovaná, aby umožnila zavčasu a správnym spôsobom oznamovať skutočné obavy týkajúce sa podozrení z pochybenia.

Kto môže využívať program na oznamovanie protispoločenskej činnosti?

Každý zamestnanec, vrátane manažmentu a členov predstavenstva, ktorí pracujú pre skupinu Marius Pedersen (t.j. spoločnosti uvedené na webovej stránke: https://www.mariuspedersen.sk/prevadzky/) môžu oznamovať nezrovnalosti alebo dôkazy o pochybení.

Komu môžete protispoločenskú činnosť oznámiť?

Podozrenie z páchania protispoločenskej činnosti môžete oznámiť zadaním adresy https://mariuspedersen.integrityline.com/frontpage do vášho internetového prehliadača. Takto môžete zaslať anonymné oznámenie Ombucmanovi alebo môžete oznámenie urobiť aj emailom na adresu: ombudsman@mariuspedersen.dk. Ombudsman koná v mene spoločností v rámci Skupiny Marius Pedersen ako zodpovedná osoba vo veciach súvisiacich s Politikou oznamovania protispoločenskej činnosti.
Vaše oznámenie môže byť podané buď v dánskom, českom, slovenskom alebo anglickom jazyku.

Podnety zodpovednej osobe sa môžu podávať:

  • ústne  (osobne alebo telefonicky),
  • elektronickou poštou prístupnou 24 hodín denne na adresu: machalkova.k@mariuspedersen.sk,
  • písomne priamo do rúk zodpovednej osobe,
  • písomne na adresu: Ing. Katarína Machálková, Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín, na obálke vyznačiť „Oznámenie podľa zákona č.307/2014 Z.z. – NEOTVÁRAŤ