Etický kódex spoločnosti

Etický kódex Marius Pedersen, a.s.

Dobré meno spoločnosti Marius Pedersen, a.s. a dôvera všetkých zainteresovaných strán patria k najdôležitejším hodnotám, ktorými spoločnosť Marius Pedersen, a.s. disponuje. Ich ochrana je prioritnou úlohou spoločnosti Marius Pedersen, a.s. a každého jej zamestnanca.

Všetci zamestnanci spoločnosti Marius Pedersen, a.s. sú povinní konať v súlade s týmto etickým kódexom, zachovávať vysoký morálny kredit v obchodnom a pracovnom správaní, vytvárať prostredie dôvery a úcty.

Etický kódex spoločnosti 2017 nájdete tu.

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Od 1. marca 2019 nadobudol účinnosť zákon č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“), ktorý bol zosúladený s vnútorným predpisom spoločnosti od 1.10.2019.

Zákon vymedzuje predmet úpravy, ktorým je vytvorenie právnych a inštitucionálnych podmienok na ochranu fyzickej osoby, ktorá prispela k odhaleniu protispoločenskej činnosti. Okrem toho Zákon upravuje povinnosti zamestnávateľov pri prijímaní a preverovaní oznámení o protispoločenskej činnosti a ochranu zamestnancov, ak by boli v súvislosti s oznámením postihovaní.

Podľa tohto Zákona zamestnávateľ, ktorý zamestnáva najmenej 50 zamestnancov je povinný vytvoriť vnútorný systém, v ktorom učí podrobnosti o podávaní oznámení, preverovaní oznámení a zodpovednú osobu, resp. osobitnú organizačnú zložku, na ktorú sa bude možné obrátiť s podaním oznámenia. Označenie zodpovednej osoby a spôsoby podávania oznámení musia byť zverejnené a pre všetkých zamestnancov prístupné obvyklým a bežne dostupným spôsobom s tým, že aspoň jeden spôsob podávania podnetov musí byť prístupný 24 hodín denne.

Marius Pedersen, a.s. splnil tieto povinnosti a úlohy oboznámením všetkých zamestnancov s požadovanými informáciami prostredníctvom interného dokumentu a jeho zverejnením na intranetovej stránke a súčasne písomne na mieste (v sídle jednotlivých pobočiek spoločnosti) dostupnom všetkým zamestnancom.

Určenou zodpovednou osobou je Ing. Katarína Machálková vykonávajúca u zamestnávateľa pozíciu personálneho manažéra a pre oblasť vybavovania podaných oznámení podľa Zákona je priamo podriadená štatutárnemu orgánu tzn. Predstavenstvu a riadi sa jeho pokynmi

Podnety zodpovednej osobe sa môžu podávať:

  • ústne  (osobne alebo telefonicky),
  • elektronickou poštou prístupnou 24 hodín denne na adresu: machalkova.k@mariuspedersen.sk,
  • písomne priamo do rúk zodpovednej osobe,
  • písomne na adresu: Ing. Katarína Machálková, Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín, na obálke vyznačiť „Oznámenie podľa zákona č.307/2014 Z.z. – NEOTVÁRAŤ