Zneškodňovanie odpadov skládkovaním

Spoločnosť Marius Pedersen patrí na Slovensku medzi najvýznamnejších prevádzkovateľov riadených a zabezpečených skládok odpadov. Tieto slúžia mestám, obciam a priemyselným zákazníkom k zneškodňovaniu nevyužiteľných zložiek odpadov.

Skupina Marius Pedersen prevádzkuje trinásť skládok odpadov. Uvedené skládky odpadov sú vlastnené a prevádzkované samostatnými spoločnosťami, pričom akcionárov predstavujú jednotlivé mestá a Marius Pedersen. Všetky skládky sú určené pre nie nebezpečný odpad (Zvolenská Slatina, Banská Bystrica – Šalková, Ražňany, Luštek, Bzenica – Uhlisko, Kostolné, Rakovice, Pusté Sady, Veľký Krtíš) a skládky v Livinských Opatovciach, Novom Tekove, Žakovciach a Mochovciach slúžia aj na zneškodňovanie nebezpečného odpadu.

Ďalšie služby v oblasti odpadov