Občan

Pri triedenom zbere sa z nepotrebnej veci stáva surovina

Vznik odpadov a ich postupné hromadenie predstavuje výrazný zásah do životného prostredia. Súčasný stav životného prostredia poukazuje na nevyhnutnosť riešiť redukovanie množstva komunálnych, priemyselných a nebezpečných odpadov.

Jednou z možností zníženia množstva komunálneho odpadu je triedený zber a súčasne osveta občanov. Je to práve občan – spotrebiteľ, ktorý sa rozhoduje, či bude odpad triediť, a tak umožní jeho zhodnotenie (recykláciu), alebo triediť nebude a odpad poputuje na skládku.

Pri triedenom zbere sa z nepotrebnej veci stáva surovina, ktorá môže znova vstúpiť do výrobného procesu. Šetrí sa tým množstvo prírodných zdrojov, znižujú sa negatívne vplyvy na zdravie ľudí a životné prostredie, a to nielen vo výrobných procesoch, ale aj na skládkach, kde netriedený komunálny odpad môže vytvárať nekontrolovateľné procesy.

Medzi základné triedené zložky komunálnych odpadov patrí papier, plasty, sklo, kovy a biologicky rozložiteľný odpad. Hlavným cieľom zavedenia fungujúceho triedeného zberu je zaviesť vhodný systém zberu, zvozu, triedenia a koncového zhodnotenia vytriedených odpadov. Jedným z faktorov, ktoré ovplyvňujú tento cieľ, je aj motivácia obyvateľstva k triedeniu odpadov.

Naše služby pre občanov a školy