Terénne úpravy a rekultivácia skládok odpadov

Výstavba a prevádzka skládok sa riadi prísnymi vnútornými predpismi firmy, ktoré sú zárukou dodržiavania noriem EÚ a aj platnej legislatívy SR. Nové skládky budujeme prednostne na miestach, ktoré sú ekologicky zaťažené predchádzajúcou činnosťou človeka. Priestory skládky sa po jej naplnení postupne uzatvárajú a rekultivujú a výsledkom je konfigurácia a vzhľad telesa skládky vhodne zapadajúci do okolitej krajiny, prípadne je podobný so stavom terénu, v ktorom bola krajina často pred desiatkami rokov.

Každá skládka je vybavená vlastným monitorovacím systémom povrchových a aj podzemných vôd. Všetky priesakové kvapaliny z telesa skládky sú zachytené do bezodtokových retenčných nádrží a po kontrole ich kvality sú odvádzané do čistiarní odpadových vôd. Tesnosť HDPE fólie je meraná elektronickým systémom.

Ďalšie služby v oblasti odpadov