Nebezpečné odpady

Spoločnosť Marius Pedersen zabezpečuje služby aj v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom. Služby pokrývajú celé spektrum nakladania s nebezpečnými odpadmi s výnimkou rádioaktívnych odpadov a výbušnín. Jedná sa o zber odpadov od pôvodcov, prepravu, skladovanie, úpravy a konečné zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov.

So všetkými nebezpečnými odpadmi nakladáme v plnom súlade s platnou legislatívou vrátane Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpečných vecí cestnou dopravou – Dohoda ADR.

Ďalšie služby v oblasti odpadov