Integrovaný manažérsky systém

Certifikáty ISO, IMS

Marius Pedersen, a.s. a dcérska spoločnosť Waste transport, a.s. majú na svojich prevádzkach implementovaný Integrovaný manažérsky systém (IMS) v zmysle celosvetovo platných noriem a štandardov radu ISO. Každoročne je tento IMS rozširovaný, zlepšovaný a zdokonaľovaný aj na ďalšie nové prevádzky spoločnosti a skupiny. Základným predpokladom organizácie je neustále napredovanie a rozvoj spoločnosti k stále vyššej kvalite poskytovaných služieb smerom ku klientom – zákazníkom.

Integrovaný Manažérsky Systém (IMS) uplatňuje v praxi požiadavky Systému manažérstva kvality podľa novej – revidovanej medzinárodnej normy ISO 9001:2015, tiež Systému environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001:2015 a aj Systému bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa ISO 45001:2018.

Predmetné certifikáty sú vydané pre nasledujúce oblasti:

1) Komplexné služby v odpadovom hospodárstve:
1.1. Zber a preprava odpadov
1.2. Zneškodňovanie a zhodnocovanie odpadov
1.3. Prevádzkovanie zberných dvorov a triediacich hál
1.4. Prevádzkovanie zariadení na zhodnocovanie odpadov
1.5. Prevádzkovanie zariadení na zneškodňovanie odpadov – skládok odpadov
1.6. Komplexné poradenstvo v oblasti odpadového hospodárstva

2) Údržba pozemných komunikácií
2.1. Zimná údržba komunikácií
2.2. Bežná letná údržba komunikácií
2.3. Správa komunikácií, ich súčastí a príslušenstva

3) Termické čistenie materiálov

4) Starostlivosť o verejnú zeleň