Kuchynský odpad

Spoločnosť Marius Pedersen, a.s. disponuje od 15.2.2013 registráciou na činnosti obchodník/sprostredkovateľ, zber a preprava vedľajších živočíšnych produktov materiálu kategórie 3 – písm. p) a písm. f) kuchynské odpady a separovane použité potravinárske oleje určené na ďalšie spracovanie podľa čl. 14 písm. k) nariadenie (ES) č. 1069/2009. Spoločnosť je teda zapísaná do príslušného zoznamu registrovaných činností obchodník a prepravca podľa § 39a ods. zákona 39/2007 Z.z. pod registračným číslom TRAN23TN-SK.

Na základe tejto registrácie vykonáva Marius Pedersen, a.s. zber, prepravu kuchynského a reštauračného odpadu a použitých olejov. Zber sa realizuje v uzatvárateľných sudoch o objeme 60 – 120 l a prepravuje sa špeciálnymi vozidlami v pravidelných intervaloch, v zmysle platnej legislatívy za vopred dohodnutých zmluvných podmienok.

Zozbierané odpady prechádzajú procesom hygienizácie a následne sú zhodnocované niektorou z činností anaeróbnej fermentácie v bioplynových staniciach, prípadne v kompostárňach.

kuchynský odpad

Ďalšie služby v oblasti odpadov