Triedenie odpadu podľa zákona

Od júla 2016 obce a mestá neplatia zberovým spoločnostiam za zber a odvoz triedeného odpadu – papieru, plastov, kovov a skla. Tieto položky za nich uhrádzajú výrobcovia a dovozcovia vytriedených komodít, ktoré poverili svojím zastupovaním organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV). Pre občana to znamená, že v súlade so zákonom o odpadoch neplatí za vytriedený papier, plasty, kovy a sklo. Od 1. mája 2017 ani za nápojové kartóny, tzv. viacvrstvové kombinované materiály. Cieľ obcí a OZV je rovnaký – postupne znižovať množstvo komunálneho odpadu, a zároveň zvyšovať množstvo triedených zložiek papier, sklo, plasty, kovy a viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky. Občan je tak motivovaný k zvyšovaniu podielu triedeného odpadu na trhu s komunálnym odpadom. Od júla 2016 obce a mestá neplatia zberovým spoločnostiam za zber a odvoz triedeného odpadu – papieru, plastov, kovov a skla. Tieto položky za nich uhrádzajú výrobcovia a dovozcovia vytriedených komodít, ktoré poverili svojím zastupovaním organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV). Pre občana to znamená, že v súlade so zákonom o odpadoch neplatí za vytriedený papier, plasty, kovy a sklo. Od 1. mája 2017 ani za nápojové kartóny, tzv. viacvrstvové kombinované materiály. Cieľ obcí a OZV je rovnaký – postupne znižovať množstvo komunálneho odpadu, a zároveň zvyšovať množstvo triedených zložiek papier, sklo, plasty, kovy a viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky. Občan je tak motivovaný k zvyšovaniu podielu triedeného odpadu na trhu s komunálnym odpadom. 

Spoločnosť Marius Pedersen sa zaoberá prevádzkovaním systému triedenia a využitia odpadu. V rámci svojich činností sa stará o triedenie a recykláciu papiera, plastov, skla, viacvrstvových kombinovaných materiálov na báze lepenky, kovov a ďalších znovu využiteľných materiálov.

Nádoby na triedený zber musia byť farebne rozlíšené. Zberné nádoby použité na zabezpečenie triedeného zberu komunálnych odpadov musia byť farebne rozlíšené ich vyhotovením v nasledujúcich farbách pre uvedené zložky:

  • modrá pre zložku papier
  • zelená pre zložku sklo
  • žltá pre zložku plast
  • červená pre zložku kovy
  • oranžová pre viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky

Do doby umiestnenia nových nádob nahrádzajúcich pôvodné zberné nádoby sa farebné rozlíšenie môže nahradiť umiestnením štítku s údajmi o tom, pre odpad z ktorých materiálov je zberná nádoba určená.

Konkrétne podmienky nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v jednotlivých obciach a mestách stanovujú ich Všeobecne záväzné nariadenia.

Naše služby pre občanov a školy