Prečo triediť odpad?

Triedenie odpadu výrazne redukuje množstvo komunálneho odpadu ukladaného na skládku, eliminuje čierne skládky odpadov, znižujú sa náklady na odvoz a uloženie netriedeného odpadu na skládku, šetria sa prírodné zdroje a suroviny, ktoré môžu byť ďalej využité, znižujú sa nepriaznivé dopady pôsobenia človeka na životné prostredie, čím občan prispieva k čistejšiemu životnému prostrediu. A v neposlednom rade triedenie odpadov umožňuje opätovné využitie odpadov recykláciou. Vytriedením odpadu umožňujeme ďalšie spracovanie viac ako tretiny vyprodukovaného množstva odpadu.

V prípade, že sú z komunálneho odpadu odstránené všetky zložky triedeného zberu, zostáva „zvyškový“ komunálny odpad, ktorý je považovaný za zmesový komunálny odpad, a tento patrí do čierneho kontajnera.

Do čiernych nádob nepatria: samostatne zbierané zložky komunálneho odpadu (papier, plasty, sklo, biologicky rozložiteľný odpad z údržby zelene), objemný odpad (nábytok, sedačky, dvere, podlahoviny – patria na zberný dvor), horúci popol, horľavý, výbušný odpad, kamene, zemina, stavebný odpad, uhynuté zvieratá a odpad, ktorý by svojim zložením ohrozil zdravie zamestnancov zberovej spoločnosti.

Papier

Triedením papiera šetríme nielen naše lesy, ale tiež vodné zdroje a energie. Papier vhadzujeme do modrého kontajnera. Patria sem noviny, časopisy, kancelársky papier, zošity, knihy, reklamné letáky, kartón, lepenku a papierové obaly (napr. papierové vrecká). Zloženie všetkých uvedených druhov papiera sa líši, a preto na triediacej linke dochádza k ďalšiemu triedeniu na jednotlivé druhy. Vytriedený papier sa následne lisuje do balíkov a odváža do recyklačného zariadenia, ktorým sú papierne. Z vytriedeného papiera sa ďalej vyrába novinový papier, zošity, lepenkové krabice, toaletný papier, obaly na vajíčka a podobne. Zaujímavosťou pre Vás určite bude, že papier je možné recyklovať až sedemkrát!

 

Životný kolobeh triedeného papiera

prečo triediť odpad

 

Sklo

Výroba recyklovaného skla je tiež menej náročná na spotrebu energie. Vytriedené sklo naviac pri výrobe čiastočne nahrádza neobnoviteľné suroviny, ktoré sa používajú pri výrobe skla (sklársky piesok, vápenec, dolomit). Sklo je možné recyklovať donekonečna.

Plasty

Plasty predstavujú pre životné prostredie ohrmomnú záťaž. Obsahujú ťažké kovy, ktoré sa pri spaľovaní dostávajú do ovzdušia spolu s oxidom uhoľnatým a ďalšími nebezpečnými látkami. Plasty sú naviac vyrábané z ropy, čo je neobnoviteľný prírodný zdroj.

Pred recykláciou je potrebné plasty vytriediť podľa druhov.

Plasty vhadzujeme do žltého kontejnera či žltých vriec. Patria sem igelitové tašky, stlačené PET fľaše, tégliky od jogurtov, staré plastové hračky, plastové obaly z rôznych saponátov, šampónov, krémov, penový polystyrén, fóliu a množstvo ďalších nepotrebných výrobkov z plastu, ktorých sa naše domácnosti zbavujú. Vytriedené plasty je potrebné ďalej dotriediť na jednotlivé druhy – zvlášť fóliu, PET fľaše, polystyrén, obaly z drogérie atď., prípadne z plastov odstrániť odpady, ktoré tam vôbec nepatria. A to sa deje na triediacich linkách. Na obrázku je zachytená špeciálna optická linka, ktorá je v súčasnosti jediná tohto druhu na Slovensku a patrí k technologickej špičke. Umiestnená je na zbernom dvore na prevádzke Marius Pedersen v Šulekove. Linkou prejdú všetky plasty z triedeného zberu komunálneho odpadu jednotlivých miest a obcí. Optická jednotka vie na základe typu plastu a farby rozlíšiť jednotlivé komodity. Odpad vstupujúci na dotriedenie je nakladačom vhadzovaný do vstupnej násypky, odkiaľ sa dopravníkom premiestni do kabínkovej triedičky na ručné vytriedenie nadrozmerných predmetov. Tu sa odpad príprave na vstup do optickej linky. Následne je odpad prepravovaný dopravníkom pod magnetický separátor, ktorého úlohou je odseparovať kovové časti a pokračuje ďalej do balistického separátora, ktorý z materiálu vytriedi tri frakcie – podrozmerný odpad, ploché suroviny ako napr. fólie a PET fľaše a obaly z drogérie. Odtiaľ je materiál dopravníkom presunutý do plne automatizovanej optickej jednotky. V následnom kroku už samotná optická jednotka na základe infračerveného žiarenia rozlíši druh a farbu plastového odpadu.

Vytriedený plast sa následne lisuje do balíkov a odváža do recyklačného zariadenia. Z vytriedených PET fliaš sa ďalej vyrábajú vlákna, ktoré sa používajú ako výplň do zimných vetroviek, spacákov, alebo na výrobu oblečenia (napr. fleecových búnd), kobercov, nákupných tašiek. Z fólie je možné vyrobiť opäť fóliu alebo rôzne vrecia, napr. na odpady. Penový polystyrén možno znova použiť na výrobu nových polystyrénových obalov, či izolačných dosiek. Iné plasty sa zvyknú spracovať spôsobom, pri ktorom vzniknú granuláty a recyklačné spoločnosti z nich tak môžu opäť vyrobiť nové plastové predmety (záhradný nábytok, dlažbu, a pod). Dôležité je, aby odpadový plast nebol znečistený chemikáliami, zvyškami potravín, olejmi. Do plastov tiež nepatrí linoleum, celofán, novodurové trúbky. Tieto je vhodné odovzdať na najbližšom zbernom dvore.

POZOR: pri PET fľašiach by sme nemali úplne uťahovať uzávery, pretože uzavrené fľaše nie je možné lisovať do balíkov.

Životný kolobeh triedených plastov

 

Nebezpečné odpady

Látky, ktoré obsahujú nebezpečné odpady (olovo, ortuť, rozpúšťadla, farby, kyseliny, a pod.) môžu na bežnej skládke preniknúť do podzemných vôd a tak sa dostať do potravinového reťazca a vážne poškodiť ľudské zdravie. Preto by sa mali tieto odpady odovzdávať na zberných dvoroch.

Naše služby pre občanov a školy