Exkurzia žiakov ZŠ z Trenčína u smetiarov

Jedným z najefektívnejších nástrojov vzdelávania detí, ktoré v rámci osvety a rozširovania environmentálneho povedomia naša spoločnosť Marius Pedersen využíva, sú exkurzie. Určite veľmi zaujímavou exkurziou boli pre žiakov Základnej školy Kubranská v Trenčíne návštevy dvoch miest – zberného dvora Marius Pedersen v Šulekove a skládky Luštek pri Dubnici nad Váhom.

V Šulekove sa deti oboznámili s chodom zberného dvora, s pracovnými pozíciami a technikou, akú zberný dvor používa. Najviac deti zaujala optická linka, ktorá triedi plasty podľa farieb na základe optického senzora. Riaditeľ prevádzky, p. Kamil Džačovský podal deťom odborný výklad aj priamo na triediacej linke.

Po prehliadke zberného dvora v Šulekove sme sa vydali na cestu na skládku Luštek pri Dubnici nad Váhom. Vedúci skládky, p. Vladimír Hudcovský, odviedol deti na kopec s perfektným výhľadom na Vršatské bradlá. Keď deti stáli na kopci, spýtal sa ich, či vedia, na čom práve stoja. Veľkým prekvapením pre nich bola informácia, že stoja na kopci plnom smetí. Neveriacky sa začali obzerať okolo seba a hľadať odpadky. Pútavá pre nich bola informácia o rekultivácii skládky, ale aj o tom, že funkčná skládka nachádzajúca sa v bezprostrednej blízkosti obsahuje približne 82 000 ton odpadu z okolitých miest a obcí, a že trvalo len cca 1,5 roka, kým sem tento odpad navozili. Deti zaujala práca žltého kompaktora, ktorý je určený na terénnu úpravu skládky, vrstvenie, zarovnávanie, drvenie a hutnenie odpadov na skládke.

Deti si z exkurzie odniesli množstvo nových a užitočných poznatkov o tom, ako správne nakladať s komunálnym odpadom, osvojili si pojmy triedenie a spracovanie odpadu, druhotná surovina, recyklácia, ochrana životného prostredia a spoločenská zodpovednosť.

A že exkurzie neboli zbytočné, potvrdili nám ďakovné listy od žiakov. V jednom z nich žiačka 4. triedy píše: “Nemyslela som si, že odpad je taký zaujímavý”.