jarné upratovanie v meste Trenčín

Jarné upratovanie v meste Trenčín

Oznamujeme občanom mesta Trenčín, že v sobotu 7.4.2018 sa začne jarné upratovanie. Harmonogram upratovania s pokynmi nájdete TU.

 

Mesto Trenčín prostredníctvom spoločnosti Marius Pedersen, a. s., v spolupráci s Mestskou políciou a občanmi vykoná na území mesta v mesiacoch apríl a máj 2018 jarné upratovanie, ktoré bude prebiehať opäť počas 8 sobôt.

Nakoľko podľa zákona platí zákaz ukladania biologicky rozložiteľného odpadu na skládku, zber odpadu sa bude uskutočňovať do 2 rôznych veľkoobjemových kontajnerov (VOK). Jeden z nich bude slúžiť výhradne na odkladanie biologicky rozložiteľného odpadu (t. j. konáre, odpad zo záhrad, trávnikov a pod.), druhý na biologicky rozložiteľný odpad, okrem drobného stavebného odpadu. Je prísne zakázané hádzať do VOK akýkoľvek iný odpad ako ten, na ktorý sú určené. PRÍSNE SA ZAKAZUJE vykladať odpad po odvezení kontajnera. Pri porušení hrozí pokuta 166€. VOK budú umiestnené podľa harmonogramu, ktorý si môžete stiahnuť tu.

Do VOK nie je možné ukladať elektroodpad, vyradené batérie a akumulátory, žiarivky, železný šrot ani iné nebezpečné odpady. Tento odpad je možné vyložiť ku kontajnerom, odkiaľ odvoz zabezpečí spoločnosť Marius Pedersen, a. s. Pneumatiky v zmysle zákona o odpadoch nie sú súčasťou komunálnych odpadov, a preto ich počas upratovania nie je možné odovzdávať. Občania ich môžu odovzdať bezplatne v rámci siete distribútorov a pneuservisov.

Aj počas upratovania sú otvorené tri zberné dvory – na Zlatovskej, na Soblahovskej a na ulici K zábraniu. Tu je možné  dovzdať druhy odpadu v zmysle platného Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Trenčín, ktoré je uverejnené na  www.trencin.sk.

Ešte raz prosíme občanov, aby dodržiavali označenie kontajnerov a ukladali do nich len určené odpady a aby nevykladali odpad po odvezení kontajnerov. Na disciplinovanosť pri ukladaní odpadu budú dohliadať pracovníci Marius Pedersen, a.s., a Mestskej polície.