Drobný stavebný odpad

Novela zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 582/2004 Z. z. priniesla to, že za drobné stavebné odpady odovzdané do zberných dvorov sa od 1. januára 2016 platí poplatok, ktorý je  stanovený vo VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Drobný stavebný odpad (ďalej DSO) je odpad zo stavebných prác, na ktoré nie je potrebné stavebné povolenie alebo ohlásenie stavby. Zaraďujeme sem drobné zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky, vrátane keramických zariaďovacích predmetov (umývadlá, toalety), zvyšky zeminy a kameniva, stavebné materiály obsahujúce škvaru, pórobetón a pod. Do DSO nepatrí stavebný odpad s obsahom nebezpečných látok (azbest, ortuť, PCB ) a pod.

Spoločnosť Marius Pedersen drobný stavebný odpad odoberá v menších množstvách na svojich zberných dvoroch. Ak má niekto stavebného odpadu viac, môže využiť aj ďalšie možnosti – odviezť ho priamo na najbližšiu skládku, alebo využiť možnosti súkromných spoločností, ktoré takýto odpad za úhradu prijímajú.

Naše služby pre občanov a školy