Biologicky rozložiteľný komunálny odpad

Marius Pedersen, a.s. zabezpečuje triedený zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo záhrad a parkov, tzv. „zeleného odpadu“ (ďalej len „BRO“) v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z.

Na ukladanie BRO je určená nádoba hnedej farby. Čo do nádoby patrí a čo nie možno nájsť v prehľadnej grafike na nálepke umiestnenej na nádobe.

Do zbernej nádoby na biologicky rozložiteľný komunálny odpad zo záhrad a parkov v žiadnom prípade nepatrí biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad. Bioodpad väčších rozmerov môžu občania doviezť na zberný dvor.

Efektívnym spôsobom, ako využiť biologicky rozložiteľné odpady je kompostovanie.

Zber BRO zo súkromných záhrad sa v niektorých mestách v spolupráci Marius Pedersen organizuje dvakrát ročne v rámci jarného a jesenného upratovania.