Nebezpečný odpad

Nebezpečný odpad je taký odpad, ktorý svojimi vlastnosťami (najmä toxicitou, infekčnosťou, dráždivosťou, výbušnosťou, horľavosťou, chemickými vlastnosťami, karcinogénnymi vlastnosťami je alebo môže byť nebezpečný pre zdravie obyvateľstva alebo životné prostredie. Do tejto kategórie patria odpady produkované niektorými priemyselnými odvetviami, rádioaktívny odpad, odpad z bitúnkov, kafilérií, nemocníc a iné.

Spoločnosť Marius Pedersen zabezpečuje služby v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom. Služby pokrývajú celé spektrum nakladania s nebezpečnými odpadmi s výnimkou rádioaktívnych odpadov a výbušnín. Jedná sa o zber odpadov od pôvodcov, prepravu, skladovanie, úpravy a konečné zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov.

So všetkými nebezpečnými odpadmi nakladáme  v plnom súlade s platnou legislatívou vrátane Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpečných vecí cestnou dopravou – Dohoda ADR. Vzhľadom k vykonávanej činnosti súvisiacej s prepravou nebezpečných vecí cestnou dopravou, spoločnosť Marius Pedersen dodržiava požiadavky Dohody ADR v zmysle, ktorej zabezpečuje:

  • funkciu bezpečnostného poradcu pre ADR,
  • personálne vyškolenie osôb zainteresovaných do manipulácie a prepravy
    nebezpečných vecí,
  • vedie a uchováva potrebnú dokumentáciu,
  • označuje vozidlá a kontajnery s obsahom nebezpečných vecí predpísaným spôsobom.