Triedený zber

Triedený zber odpadov je jednou z podstatných opôr moderného integrovaného odpadového hospodárstva.

Je to činnosť, pri ktorej sa oddelia zložky komunálnych odpadov (zákon č. 79/2015 Z.z). Triedený zber je  založený na uvedomelej činnosti občanov, ktorí primárne triedia príslušné suroviny. Podľa nového zákona je občan povinný odpad triediť a obec je povinná vytvoriť podmienky na zber a triedenie odpadu vhodným systémom, ktorý je zameraný na striktné oddelenie zberu zmesového komunálneho odpadu od zberu triedených zložiek komunálneho odpadu (papier, plasty, sklo, kovové obaly, tetrapakové obaly).

Nový zákon o odpadoch priniesol i zmenu  financovania triedeného zberu odpadov a zaviedol princíp rozšírenej zodpovednosti výrobcov na vybrané prúdy odpadov. Po novom za triedený zber už neplatia obce ale výrobcovia obalov.

Nový zákon pojednáva o tzv. rozšírenej zodpovednosti výrobcov, ktorá výrobcom ukladá povinnosť postarať sa o svoj výrobok počas jeho celého životného cyklu, t.j. aj vtedy, keď sa stane odpadom. Existujúci systém triedeného zberu zavedený v mestách a obciach prebrali organizácie zodpovednosti výrobcov (ďalej len OZV), ktoré zastupujú týchto výrobcov. Majetok obce (napr. zberné nádoby) ostal aj naďalej vo vlastníctve obce.

Cieľ obcí a OZV je rovnaký, a to postupne znižovať množstvo komunálneho odpadu, a zároveň zvyšovať množstvo triedených zložiek papier, sklo, plasty a kovy.

Nádoby na triedený zber musia byť podľa nového zákona farebne rozlíšené: do žltej nádoby je možné ukladať plasty (zákon umožňuje ich ukladanie spoločne z kovovými obalmi a viacvrstvovými kombinovanými materiálmi – tetrapakmi), do zelenej nádoby patrí len sklo, do modrej len papier.