Elektroodpad

Elektroodpad je súčasťou komunálneho odpadu, ktorý vzniká v obci, ale zároveň zaň zodpovedá výrobca elektrozariadení a nie obec. Elektroodpad nie je zaradený medzi bežné komodity komunálneho odpadu (ako sú napríklad plasty či papier), ktoré dnes obce zbierajú a triedia klasickým spôsobom. Preto náklady na zber elektroodpadu z domácností nemožno hradiť z miestneho poplatku za komunálny odpad. Nakladanie s odovzdaným elektroodpadom z domácností sú v rámci rozšírenej zodpovednosti výrobcov povinní na vlastné náklady zabezpečiť výrobcovia a dovozcovia elektrozariadení, ktorí túto prácu zabezpečujú prostredníctvom svojich organizácií zodpovednosti výrobcov.

V rámci skupiny Marius Pedersen možno elektroodpad bezplatne odovzdať na zberných dvoroch.

elektroodpad