Zmesový komunálny odpad

Zmesový komunálny odpad (ďalej ZKO) je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpadu.

Do ZKO nepatria samostatne zbierané zložky komunálneho odpadu – papier, plasty, sklo, tetrapaky, nápojové plechovky, kovový odpad, biologicky rozložiteľný odpad z údržby zelene, nadrozmerné odpady (dosky, tyče, kusy nábytku a iné), horúci popol, uhynuté zvieratá, horľavý, výbušný odpad, kamene, zemina, stavebný odpad a odpad, ktorý by svojim zložením ohrozil zdravie zamestnancov zberovej spoločnosti.

Základnou službou, ktorú ponúka naša spoločnosť Marius Pedersen mestám a obciam v rámci komplexných služieb je zber, preprava a nakladanie s tuhými komunálnymi odpadmi z domácností. Túto službu vykonávame najmodernejšou zberovou technikou. Disponujeme taktiež vozidlami pre zber kontajnerov a malých smetných košov v peších zónach.

V systéme zberu, prepravy a nakladania s komunálnymi odpadmi v mestách a obciach sú vždy zohľadnené potreby a možnosti našich zákazníkov.

Komunálne odpady sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa.

Za komunálne odpady sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiace fyzickým osobám na rekreáciu (záhrady, chaty, chalupy), na parkovanie, alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácnosti (garáže, garážové stojiská a parkovacie stojiská).

Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov a ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení.